یک دفتر کار دلپسند، سبک پالم بیچ وابستگی زیادی به رنگ صورتی هزاره دارد.
برپا کردن اساس کار ساده است: با یک اتاق دیوار سفید شروع کنید و
مجموعه کوچک کارهای هنری، کتاب ها و قطعات رو به نابودی خود را سازماندهی کنید.
برای رنگ های برجسته همیشه از پالت رنگ سبز متمایل به آبی، سفید و فیروزه ای استفاده کنید.
سراغ رنگی تیره تر از صورتی هزاره نروید اگرچه به یک میزان نباشند.
یک دیوار خاص از نقاشی ها و عکس ها درست کنید آنها را به شکلی نامعمول آویزان کنید شما یک جدول نمی خواهید.
با ترکه بید، کمی برگشاخه یک ریزه کاری از بویی که در مناطق گرمسیری حس می شود را
اضافه کنید و مقدار زیادی نور چون شما می خواهید دلبازی و فضای آزاد حس شود.