طراحی مدرن شهری در جوامع جهانی با توجه به وابستگی آن به سبک معاصر، مدرن و
صنعتی برای افزایش سطح زندگی جهانی، روشی نامحدود(از نظر زمانی) و تاثیرگذار در دکوراسیون را به وجود می آورد.
تصور کنید که نیویورک با ترکیبی از سبک های شیک از مناطق مختلف با ظاهری قوی در خانه ها را مورد نظر قرار دهید.