این سبک شاید یکی از پربارترین سبک های طراحی داخلی باشد که از بهترین های دهه ی
۵۰ یا ۶۰ با حال و هوای شهرنشینی دانمارک است.
سیاه و سفیدهای ساده ی مستقیم، اشکال ارگانیک، پارچه های ساده و تاکید بر کاربرد از
نشانه های سبک مدرن اواسط قرن بیستم می باشد.
به این معنی که انعطاف جنبش های مینیمال، آن را تبدیل به
گزینه ی مناسبی برای ارتقا سبک طراحی داخلی سنتی نموده است.
علاوه بر این، مبلمان مدرن اواسط قرن بیستم تقریبا مناسب هر اتاقی بوده و با عناصر
فوق العاده سبک های طراحی داخلی غنی و متنوعی شکل می دهند.