این سبک مشابه با سبک های طراحی داخلی مدرن انتقالی می باشد.
سبک محلی فرانسوی ترکیبی دگرگون شده از سبک آنتیک فرانسوی، شابی شیک و
عناصر طراحی داخلی خانه های روستایی و عوامل فریبنده معرفی می شود.
برای خانه های خود می توانید از کاناپه ی بدون محدودیت زمانی،
صندلی های مشابه به دوره ی لویی پنجم، ترکیبی دستچین از قطعات هنری
استفاده کنید زیرا این سبک ترکیبی متنوع و در عین حال متناسب از پهلوی یکدیگر قرار دادن اجزا است.