با در نظر گرفتن فضای بیرونی و ترکیبی از خانه های روستایی و سبک های طراحی
داخلی صنعتی، دکوراسیون روستیک بر فضای طبیعی و واقعی مثل چوب خام، سنگ،
و چرم به همراه تغییرات پیچیده کلی و غیر منتظره تاکید دارد.
در تصویر بالا ترکیبی از مبلمان منحصر به فرد و به سبک دست ساز، آویزهایی با
سیم های به سبک صنعتی و صندلی های چرم خاصی را مشاهده می نماییم.
و این یعنی همه ی ما به سبک های طراحی داخلی مدرنی که
با عناصر مختلفی ترکیب شده اند تا یک اتاق منحصر به فرد به وجود آورند، عشق می ورزیم.