حتما پس از آشنایی با سبک های طراحی داخلی انتقالی و مشاهده ی تصویر بالا
این پرسش پیش می آید که تفاوت میان طراحی داخلی انتقالی و سنتی در چیست؟
تفاوت اساسی طراحی داخلی انتقالی ترکیب دکوراسیون تضمینی با استفاده از مبلمان
سنتی همراه با عناصر مدرن است که اتاق را از یک سبکی بودن خارج می سازد.
این موضوع به خصوص هنگامی اهمیت می یابد که مثلا پس از ازدواج یا نقل مکان
به یک خانه ی بزرگتر به دنبال تلفیق سبک های طراحی داخلی باشید.
بهترین سبک های طراحی داخلی انتقالی در ترکیبات غیرمنتظره تعادلی ایجاد نموده
و در عین حال به فضایی آرام و گرم در خانه ایجاد می کنند.